Rozliczenia gotówkowe 2017

paragrafUprzejmie informujemy, iż na mocy art. 22 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

 

Na podstawie przywołanego przepisu wprowadzono obowiązek korygowania kosztów uzyskania przychodów z tyt. płatności gotówkowych przekraczających w/w limit.

Oznacza to, że wszystkie wydatki opłacone gotówką, których wartość przekracza 15.000,00 zł brutto nie będzie uznawana za koszt uzyskania przychodów. W przypadku poniesienia wydatku w kwocie np. 20.000,00 zł i opłaceniu go w całości gotówką, wyłączeniu z kosztów będzie podlegać cała kwota, a nie tylko 5.000,00 zł.

Jeśli natomiast przedsiębiorca taką fakturę opłaci w połowie gotówką i w połowie przelewem, do kosztów uzyskania przychodów będzie mogła być zaliczona tylko kwota przekazana na rachunek bankowy kontrahenta.

 

Z komunikatu Ministerstwa Finansów z dnia 13.10.2016 r. wynika, iż ograniczenie to nie dotyczy regulowania zobowiązań w formie kompensaty czy barteru.

 
Stawiamy na indywidualne podejście do klienta, bo każdy biznes to żywa materia wymagająca specjalnej wiedzy i specjalnych rozwiązań.

Certyfikaty